I. Bendrosios nuostatos
1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – MEDISA.LT) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi MEDISA.LT tvarko JŪSŲ asmens duomenis.
3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
4. Naudotis MEDISA.LT paslaugomis gali:
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
4.3. juridiniai asmenys;
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
5. MEDISA.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
5.1. apdorotume Jūsų prekių užsakymus;
5.2. išrašytume finansinius dokumentus;
5.3. išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
5.4. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius, suprantamus ir teisingus asmens duomenis.
6.1. Jūsų duomenų saugojimo terminas sistemoje dvylika mėnesių nuo registracijos datos.
6.2. Jūsų duomenų saugojimo terminas gali būti nutrauktas anksčiau, juos ištrinant iš sistemos atsiuntus prašymą iš to paties elektroninio pašto su kuriuo Jūs registravotės sistemoje.
7. MEDISA.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
8. Jūs su savo pateiktais asmens duomenimis galit susipažinti prisijungęs per savo registruotą vartotoją, prie kurio duomenų prieinate tik Jūs asmeniškai.
8.1 Jūsų duomenys gaunami tik iš Jūsų paties registruojantis kaip pirkėjui ir duomenų gavimo šaltinis esate tik Jūs pats. Duomenys – vardas pavardė, adresas, telefono nr. ir elektroninis paštas, čia visi duomenys, kurie reikalingi, kad įvyktų sandoris ir prekė būtų pristatyta tik pagal pateiktus Jūsų duomenis. Visi anksčiau išvardinti duomenys tvarkomi tik darbo tikslais.
8.2 Jūs pateikdamas duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui MEDISA.LT asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus.
8.3 duomenų valdytojas MEDISA.LT , gavęs Jūsų prašymą susipažinti su savo duomenimis, MEDISA.LT privalo patikrinti Jūsų tapatybę, jei prašymas susipažinti su savo duomenimis MEDISA.LT pateikiamas tiesiogiai, t. y. atvykus į privačią įmonę, MEDISA.LT turi paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; tuo atveju, jei prašymą Jūs siunčiate elektroniniu paštu ar, kai dėl informacijos apie Jus kreipiasi Jūsų atstovas, turi būti pateikti asmenį identifikuojantys duomenys ir patvirtintas pirminis elektroninis paštas, kuriuo buvo keičiamasi informacija.

IV. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
9. MEDISA.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:
9.1. šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
10. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
11. MEDISA.LT turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

VI. Asmens duomenų tvarkymas
12. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

VII. Taisyklių keitimas
13. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami MEDISA.LT